Błędy medyczne i zadośćuczynienia

  • odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne popełnione przez lekarzy, personel medyczny szpitali
  • postępowania karne za błędy w sztuce medycznej

Pacjent, który w wyniku błędów medycznych doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia może żądać odszkodowania za doznaną szkodę materialną (w postaci m.in. kosztów leczenia, rehabilitacji, itp), renty (gdy utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość), jak również zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, czyli za cierpienia fizyczne i krzywdę moralną. 

 

Najczęściej z błędem medycznym mamy do czynienia w przypadku błędnej diagnozy (poprzez niewłaściwe rozpoznanie choroby bądź też brak rozpoznania istniejącej) i w konsekwencji poddanie się nieodpowiedniemu leczeniu, które nie przyniosło żadnych pozytywnych efektów bądź zabiegowi operacyjnemu, który nie był konieczny bądź też wadliwego leczenia, które spowodowało uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Roszczenie jest zasadne także wtedy, gdy zawinione postępowanie lekarza pogłębiło już istniejący rozstrój zdrowia lub zaostrzyło cierpienia fizyczne doznawane przez pacjenta albo spowodowało utratę szans wyleczenia.   

 

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w reprezentowaniu pacjentów w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań i zadośćuczynień za błędy medyczne.