O Kancelarii

Adwokat Katarzyna Nowak-Jaskuła jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Odbywała aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. W trakcie aplikacji zdobywała nieocenione doświadczenie wykonując obowiązki asystenta sędziego w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, wzbogacając swoją wiedzę w szeroko pojętej dziedzinie prawa cywilnego. Posiada również doświadczenie w dziedzinie prawa farmaceutycznego oraz prawa pracy, które zdobyła podczas kilkuletniej pracy w wielkopolskiej spółce farmaceutycznej. Uczestniczyła w negocjacjach biznesowych z  kontrahentami w Dubaju w charakterze doradcy prawnego. Posiada biegłą znajomość języka angielskiego (w tym również angielskiego prawniczego, legitymując się certyfikatem zdanego egzaminu – Toles Higher). Swoje dalsze doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami adwokackimi na terenie miasta Poznania.

awp

Obszary specjalizacji

Przedsiębiorcy

Bieżąca obsługa prawna w tym  mi.in. doradztwo przy zawieraniu umów biznesowych, negocjacjach z kontrahentami, sporządzanie projektów potrzebnych umów, kwestie związane z prawem pracy od strony pracodawcy, reprezentowanie klienta w postępowaniu przedsądownym, sądowym oraz prowadzenie egzekucji, zakładanie spółek, fundacji, stowarzyszeń.

Dodatkowo Kancelaria współpracuje ze specjalistą w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym dotyczących kwestii wywłaszczeniowych, roszczeń odszkodowawczych za pozbawienie lub ograniczenie prawa rzeczowego (własności, użytkowania wieczystego, służebności, zastawu, hipoteki) z mocy prawa przez Skarb Państwa na cele publiczne oraz reprywatyzacji.

Uzyskujemy odszkodowania za nieruchomości (domy, działki), które zostały zabrane przez państwo na cele publiczne bądź też za słupy, rury, linie energetyczne, a także inne elementy infrastruktury wodnej, elektrycznej czy kanalizacyjnej, które znajdują się na prywatnych nieruchomościach.

Prawo Cywilne

m.in. wszelkie spory o zapłatę, zniesienie współwłasności, odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek komunikacyjny, windykacje wierzytelności, sporządzanie umów cywilnoprawnych, kwestie spadkowe, sprawy konsumenckie

Prawo Pracy

m.in. nieuzasadnione zwolnienia z pracy, wypadki przy pracy, sprawy związane z naruszeniem praw pracowniczych oraz obowiązków pracodawcy, odszkodowania, przywrócenia do pracy, zapłata zaległego wynagrodzenia

Prawo Administracyjne

m.in. uzyskiwanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, odwołania od decyzji ZUS, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, skargi do WSA i NSA

Prawo Medyczne

m.in. odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne popełnione przez lekarzy, personel medyczny szpitali, postępowania karne za błędy w sztuce medycznej

Prawo Karne

m.in. obrona klienta w toku całego postępowania karnego już od samego początku postępowania przygotowawczego przez cały proces karny oraz karny wykonawczy, reprezentowanie pokrzywdzonych czynami zabronionymi – w tym składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa

Prawo Rodzinne

m.in. rozwody, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, alimenty, podział majątku, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, sprawy karne nieletnich

Pacjent, który w wyniku błędów medycznych doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia może żądać odszkodowania za doznaną szkodę materialną (w postaci m.in. kosztów leczenia, rehabilitacji, itp), renty (gdy utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość), jak również zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, czyli za cierpienia fizyczne i krzywdę moralną. 

Najczęściej z błędem medycznym mamy do czynienia w przypadku błędnej diagnozy (poprzez niewłaściwe rozpoznanie choroby bądź też brak rozpoznania istniejącej) i w konsekwencji poddanie się nieodpowiedniemu leczeniu, które nie przyniosło żadnych pozytywnych efektów bądź zabiegowi operacyjnemu, który nie był konieczny bądź też wadliwego leczenia, które spowodowało uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Roszczenie jest zasadne także wtedy, gdy zawinione postępowanie lekarza pogłębiło już istniejący rozstrój zdrowia lub zaostrzyło cierpienia fizyczne doznawane przez pacjenta albo spowodowało utratę szans wyleczenia.   

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w reprezentowaniu pacjentów w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań i zadośćuczynień za błędy medyczne.

Galeria

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

Katarzyna Nowak-Jaskuła
ul. Kolejowa 13
63-800 Gostyń
tel. +48 666 097 231
Godziny otwarcia: Pn – Pt, 9:00 – 17:00
Istnieje również możliwość odbycia spotkania na terenie miasta Poznania.