ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Aktualizacja: 31.12.2018 r.

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących pracowników. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na następujące wprowadzone zapisy:

– zgodnie z art. 86 § 3 Kodeksu Pracy1, pracodawca ma obowiązek dokonania wypłaty wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy (wyjątkowo – pracodawca może w dalszym ciągu wypłacać wynagrodzenie do rąk własny wyłącznie, gdy pracownik o to poprosił, składając pisemny wniosek w tym zakresie);

– zgodnie z art. 221 § 2 pkt. 3 Kodeksu Pracy, pracodawca ma prawo żądać do osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania dodatkowo numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych;

– zmianie uległy również przepisy dotyczące dokumentacji pracowniczej, które szczegółowo unormowano w przepisach art. 944-12 Kodeksu Pracy.

1 Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 917)